VIRTELÄN VIESTI

                      PELKOSTEN SUKUSEURAN KUULUMISIA N:o 3/26.3.2000

 

PELKOSTEN SUKUSEURA RY:N ENSIMMÄINEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS pidettiin 7.8.1999 Satakunnan Liikuntaopistolla Kokemäellä, ja siinä oli läsnä 40 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Pelkonen, sihteeriksi Mirja Fasta sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Veikko Jp Pelkonen ja Raimo Ep Pelkonen.

Päätettiin muuttaa sääntöjen eräät kohdat seuraaviksi:

2 §::n 1. virke: Sukuseuran tarkoituksena on selvittää sen Pelkosten suvun vaiheita ja historiaa, johon kuuluivat mm. Räisälän Virtelästä veljekset Heikki (1850-1913), Aatami (1852-1913) ja Matti (1870-1944) Pelkonen, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

4 §::n 1. ja 2. kappale: Sukuseuran asioita hoitaa sukuseuran hallitus, joka valitaan seuran jäsenistä vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) muuta jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle varajäsen. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika siten, että aina kolmen (3) vuoden kuluttua puolet sen jäsenistä on erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

7 §: Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle joko seuran tiedotteessa tahi muuten, tai julkaisemalla kutsu seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

9 §::n kohta 8: valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet ja varajäsenet.

9 §::n viimeinen kappale: Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukuseuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava seuran puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenelle viimeistään huhtikuussa niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Muita aloitteita ja ehdotuksia seuran jäsenet voivat tehdä kirjallisesti puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenille milloin tahansa.

Lisäksi keskusteltiin 3 §::n muuttamisesta siten, että sukuun kuuluvan kanssa ns. avoliitossa elävä sukuun kuulumaton henkilö voisi liittyä kannattajajäseneksi ilman äänioikeutta. Asiasta äänestettiin, ja tulokseksi tuli 23 puolesta ja 16 vastaan. Koska sääntöjen 10 §:n mukaan muutokseen vaaditaan ¾ enemmistö, jäi pykälä ennalleen.

Päätettiin siirtää seuran  tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen seuraavaan vuosikokoukseen, koska jäsenmaksuja on ruvettu kantamaan vasta vuonna 1999.

Hyväksyttiin seuran toimintasuunnitelma ehdotuksen ja seuran sääntöjen 2 §:n mukaisena sekä liittymismaksu (50 mk) ja jäsenmaksu (50 mk) entisen suuruisena.

Valittiin sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Tp Pelkonen Hyvinkäältä (varalle Heikki Hp Pelkonen, Padasjoki), varapuheenjohtajaksi Veikko Jp Pelkonen Helsingistä (Anja Peltoniemi, Vantaa) ja muiksi jäseniksi Arto Pelkonen Mäntsälästä (Outi Pelkonen, Nurmijärvi), Lauri Hämäläinen Somerolta (Jyrki Rauhala, Vantaa), Erkki Jp Pelkonen Parkanosta (Raimo Ep Pelkonen, Helsinki) ja Mirja Fasta Helsingistä (Marja Puttonen, Vantaa).

Tilintarkastajiksi valittiin Tea Pelkonen ja Sauli Kiuru, molemmat Helsingistä ja varalle Alpo ja Kirsi Ronkainen.

 

HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ 11.10.1999:

Valittiin seuran sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi edelleen Mirja Fasta.

Sovittiin, että hallituksen varsinaiset jäsenet huolehtivat kukin estyneenä ollessaan varajäsenen kutsumisesta paikalle.

Arvottiin hallituksen seuraavat erovuoroiset jäsenet: Erkki Pelkonen, Veikko Pelkonen ja Lauri Hämäläinen.

Keskusteltiin ehdotuksesta, että seuraavaan vuosikokoukseen tuotaisiin sääntöjen muutosehdotus, ettei liittymismaksua perittäisi lainkaan. Asiaan palataan myöhemmin.

Keskusteltiin jäsentietojen hankinnasta ja ylläpidosta. Päätettiin tutustua alustavasti PC:lle sopiviin sukututkimusohjelmiin. Päätettiin myös tehostaa suvun historiaan liittyvien valokuvien keräämistä ja arkistointia mahdollista sukukirjaa varten.

Päätettiin periä asiakirjakopioista 2 mk/arkki. Asiakirjoja toimitetaan vain suvun jäsenille.

 

HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ 20.3.2000:

Seurallemme oli tullut Pentti Pelkosen tilaama sukututkimus, jonka oli tehnyt Karjalan Liitosta Kari-Matti Piilahti ja joka koski Räisälän Pelkosia lähtöhenkilönään 1758 kuollut Sipi Pelkonen. Tutkimuksen hinta 1.379,75 mk on maksettu seuramme varoista. Kopiot tutkimuksesta ovat puheenjohtajalla ja sihteerillä sekä alkuperäinen Pentti Pelkosella.

Karjalan matka päätettiin järjestää 11-13.8.2000. Hannu ja Irja Pelkonen huolehtivat järjestelyistä.

Onniteltiin Lauri Hämäläistä merkkipäivän (75 vuotta 19.3.) johdosta. Päätettiin muistaa hallituksen jäseniä mahdollisina merkkipäivinä jollain sopivalla tavalla.

Sukutietojen myynnistä keskusteltiin ja todettiin, että sukututkimus on maksanut ja maksaa paljon, mutta tämänhetkisiä tietoja voivat suvun jäsenet ostaa sihteeriltä 2 mk/ arkki.

Hyväksyttiin sihteerin laatima vuosikertomus/toimintakertomus ja tilinpäätös 31.12.1999 ja lähetettiin ne tilintarkastajille.

Todettiin, että Räisälä-juhlat ovat Eurajoella 1-2.7.2000.

Keskusteltiin sukutietojen tallentamisesta mahdollista sukukirjaa varten. Päätettiin hankkia sitä varten ATK-ohjelma ”Sukujutut”, valmistaja ATK-Palvelu Luhtasaari. Sihteeri lupautui tallentamaan tietoja sitä mukaa kuin ehtii.

Seuraava hallituksen kokous päätettiin pitää Arto Pelkosella Mäntsälässä 21.8.2000 klo 13.