PELKOSTEN SUKUSEURA RY

 

Vuosikokous                                                                            1/99

 

 

Aika        07.08.1999 klo 11.30

Paikka     Kokemäki, Satakunnan Liikuntaopisto

Läsnä      Liiteluettelo (40 jäsentä)

 

 

1 §           Vuosikokouksen avasi sukuseuran hallituksen puheenjohtaja Pentti Pelkonen.

 

2 §           Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Pelkonen ja sihteeriksi Mirja Fasta sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Veikko Jp Pelkonen ja Raimo

                Ep Pelkonen.

 

3 §           Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4 §           Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys (liite).

 

5 §           Keskusteltiin seuran sääntöjen muutoksista ja päätettiin muuttaa  

-          2 § 1.virke kuulumaan seuraavasti: Sukuseuran tarkoituksena on selvittää sen Pelkosen suvun vaiheita ja historiaa, johon kuuluivat mm. Räisälän Virtelästä veljekset Heikki (1850-1913), Aatami (1852-1913) ja Matti (1870-1944) Pelkonen, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

 -          Keskusteltiin 3 §:n muuttamisesta siten, että sukuun kuuluvan kanssa ns. avoliitossa elävä sukuun kuulumaton henkilö voisi liittyä kannattajajäseneksi ilman äänioikeutta. Asiasta äänestettiin. Tulos 23 puolesta ja 16 vastaan. Muutosehdotus näin ollen hyväksyttiin, mutta sääntöjen 10 §:n mukaan vaaditaan kolmen neljäsosan (3/4) enemmistökannatus, joten tämä pykälä jää ennalleen.  

-          Päätettiin muuttaa

4 § 1. ja 2. kappale kuulumaan seuraavasti: Sukuseuran asioita hoitaa sukuseuran hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) muuta jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle varajäsen. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika siten, että aina kolmen (3) vuoden kuluttua puolet jäsenistä on erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.  

-          Samoin päätettiin muuttaa

7 § kuulumaan seuraavasti: Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta  lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle joko seuran tiedotteessa tahi muuten, tahi julkaisemalla kutsu seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.  

-          ja vastaavasti muutettiin

 9 § kohta 8 kuulumaan seuraavasti: valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet ja varajäsenet.  

-          9 § viimeinen kappale kuulumaan seuraavasti: Mikäli sukuseuran jäsen haluaa  saada jonkun asian sukuseuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava seuran puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenelle viimeistään huhtikuussa niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Muita aloitteita ja ehdotuksia seuran jäsenet voivat tehdä kirjallisesti puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenille milloin tahansa.

 

6 §        Päätettiin, että seuran tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen niistä siirtää tehtäväksi seuraavassa vuosikokouksessa, koska jäsenmaksuja on ruvettu   

             kantamaan vasta tänä vuonna.

 

7 §        Hyväksyttiin seuran toimintasuunnitelma ehdotuksen ja seuran sääntöjen 2 §:n mukaisena sekä liittymismaksu (50) ja jäsenmaksu (50J entisen suuruisena.

 

8 §        Valittiin sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Tp Pelkonen Hyvinkäältä  (varalle Heikki Hp Pelknen, Padasjoki), varapuheenjohtajaksi Veikko Jp Pelkonen

             Helsingistä (Anja Peltoniemi, Vantaa) ja muiksi jäseniksi Arto Pelkonen Mäntsälästä (Outi Pelkonen, Nurmijärvi), Lauri Hämäläinen Somerolta (Jyrki Rauhala, Vantaa),    

             Erkki Jp Pelkonen Parkanosta (Raimo Ep Pelkonen, Helsinki) ja Mirja Fasta Helsingistä (Marja Puttonen, Vantaa).

 

9 §        Seuran tilintarkastajiksi valittiin Tea Pelkonen ja Sauli Kiuru, molemmat Helsingistä ja varalle Alpo ja Kirsi Ronkainen.

 

10 §      Muita vuosikokouksessa käsiteltäviä asioita ei ollut.

 

11 §      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00.

            Tilaisuus jatkui lounaalla ja suunnitellun ohjelman mukaisesti.

 

             Pöytäkirjan vakuudeksi:

 

             Pentti Pelkonen                                        Mirja Fasta

             kokouksen puheenjohtaja                         kokouksen sihteeri

 

             Pöytäkirjan tarkastajat:

            

             Veikko Pelkonen                                      Raimo Pelkonen